Podmínky pronájmu zdravotních
a kompenzačních pomůcek společností NIRAK RELAX s.r.o.


 • Pronajímatel NIRAK RELAX s.r.o., pověřená osoba (dále "pronajímatel") seznámí nájemce (dále "klient") s vybranou zdravotní, rehabilitační či kompenzační pomůckou (dále "pomůcka"), názorně mu předvede způsob její obsluhy a doporučí způsob nezbytné údržby po dobu nájmu (např. dobíjení baterií) a seznámí jej s pořizovací cenou pomůcky.
 • Pomůcka se pronajímá na dobu sjednanou ve smlouvě o nájmu, minimální dobou nájmu je však jeden měsíc. Podpis smlouvy je možný pouze po předložení občanského průkazu klientem.
 • Klient je povinen při převzetí pomůcky uhradit pronajímateli nájemné na dobu nájmu, dohodnutou ve smlouvě o nájmu. Nájemné se řídí ceníkem, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
 • V souladu s ceníkem je pronajímatel oprávněn požadovat při předání pomůcky vratnou kauci (zálohu), jejíž výše je uvedena ve smlouvě o nájmu. Kauce slouží ke krytí oprávněných pohledávek pronajímatele vůči klientovi (např. náhrada škody, poplatek za znečištění pomůcky apod.), které nebyly klientem uhrazeny. Po řádném vrácení pomůcky pronajímatel kauci klientovi vrátí.
 • Prodloužení doby nájmu je možné sjednat formou ústního dodatku nájemní smlouvy, a to osobně nebo telefonicky na kontaktním telefonu pronajímatele. Pronajímatel je oprávněn požadovat podepsání písemného dodatku nájemní smlouvy, především v případě vyšší pořizovací ceny pomůcky.
 • Místo vrácení pomůcky je dohodnuto ve smlouvě o nájmu.
 • O vrácení pomůcky je mezi klientem a pronajímatele učiněn zápis, ve kterém bude potvrzeno i případné vrácení zálohy od rukou klienta.
 • Pokud bude pomůcka vrácena dříve, než bylo sjednáno ve smlouvě, bude klientovi vrácena poměrná částka z již uhrazeného nájemného.
 • Při oznámeném překročení sjednané doby nájmu bude účtován nájem vyšší o počet dnů, o který byla doba překročena. Nájemné je nutno uhradit při vrácení pomůcky. Překročí-li klient sjednanou dobu nájmu bez oznámení, bude mu účtován k zvýšenému nájemnému zároveň poplatek z prodlení ve výši 500,- Kč za každý i započatý měsíc.
 • Po dobu nájmu klient plně odpovídá za vybranou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby
 • nedošlo k jejímu poškození nebo zničení a je povinen udržovat pomůcku v čistotě. V případě
 • poškození nebo zničení pomůcky vinou klienta (nikoli v důsledku běžného opotřebení pomůcky) je povinen uhradit náklady na její opravu v plné výši. Klient je povinen uhradit také odvoz pomůcky (viz níže), pokud si jej nezajistí sám či pokud se nedohodne s pronajímatelem jinak.
 • V případě vrácení znečištěné pomůcky má pronajímatel právo požadovat na klientovi poplatek ve výši 200,- Kč za vyčištění a klient je povinen tento poplatek uhradit v době a na místě předání.
 • Klient nesmí kompenzační pomůcku bez písemného souhlasu pronajímatele půjčit či jinak dát k dispozici třetí osobě. V případě ztráty celé pomůcky neoprávněným prodejem či jinak je klient povinen nahradit škodu v plném rozsahu a v ceně, se kterou byl při zapůjčení pomůcky seznámen.
 • Po domluvě může půjčovatel zajistit dovoz a odvoz pomůcek za úhradu 9,- Kč / km. Ujeté
 • kilometry se počítají od provozovny pronajímatele NIRAK RELAX s.r.o., Dr. Martínka 1295/2, Ostrava-Hrabůvka a klient hradí cestu tam i zpět (v případě dovozu i odvozu pomůcky).
 • Dovoz a odvoz zdravotních polohovacích postelí zajišťuje vždy pronajímatel za úhradu.
 • Při vrácení pomůcky zkontroluje pronajímatel, zda je pomůcka v odpovídajícím stavu a čistá. Klient je
 • povinen oznámit při vrácení pomůcky případné závady, které se objevily v době nájmu.
 • Pronajímatel zajišťuje pravidelnou údržbu pomůcek tak, aby byly pronajímány v dobrém technickém stavu a bez závad. Provádí také nezbytnou dezinfekci vrácených pomůcek před jejich dalším pronájmem.
 • Podpisem smlouvy o nájmu stvrzuje klient souhlas s těmito pravidly.

V Ostravě dne 01.11.2019